Sprawy rozwodowe

 

Wyróżniamy dwa główne rodzaje rozwodów: z orzekaniem o winie lub bez niego. Rozwód bez orzekania o winie przeprowadza się na wniosek obojga małżonków, w sytuacji, gdy obojgu zależy na szybkim zamknięciu sprawy, bez tzw. ”prania brudów”.

W ramach orzekania o rozwodzie sąd może również rozstrzygnąć o:

 1.  władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi obojga małżonków,
 2. kontaktach rodziców z dzieckiem,
 3. kosztach utrzymania i wychowania dziecka, czyli alimentach,
 4. sposobie korzystania za wspólnego mieszkania,
 5. nakazaniu eksmisji jednego z małżonków.

 

Konsekwencje rozwodu z orzekaniem o winie

 

 • Z pozwem rozwodowym nie może wystąpić małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że małżonek niewinny nie wniesie sprzeciwu, lub jeśli w danej sytuacji odmowa rozwodu będzie niezgodna z zasadami życia społecznego.
 • Małżonek niewinny, znajdujący się w niedostatku, może żądać od małżonka winnego alimentów, które będą należały się aż do momentu zawarcia nowego związku małżeńskiego przez osobę uznaną za niewinną rozkładu pożycia.
 • W sytuacji, gdy strona zobowiązana do płacenia jest osoba uznana za niewinną rozkładu pożycia, jej zobowiązania finansowe względem winnego małżonka wygasają po pięciu latach.
 • Jeśli rozwód powoduje pogorszenie sytuacji finansowej małżonka niewinnego, wówczas może on zadać od drugiej strony alimentów, nawet jeśli nie znajduje się w niedostatku.
 • Orzeczenie o winie nie ma wpływu na ustalanie prawa do władzy rodzicielskiej lub kontaktów z dziećmi.

Jakie dokumenty są konieczne do przeprowadzenia sprawy rozwodowej?

 

Lista dokumentów niezbędnych w sprawie rozwodowej obejmuje:

 • pozew o rozwód w dwóch egzemplarzach,
 • oryginalny odpis skrócony aktu małżeństwa,
 • oryginały odpisów skróconych aktów urodzenia niepełnoletnich dzieci (jeżeli są),
 • zaświadczenie o zarobkach w kwocie brutto i netto z ostatnich 3 miesięcy.

 

Co należy zawrzeć w pozwie?

 

 • Dane swoje i małżonka (imię, nazwisko, adres i PESEL).
 • Informację, czy rozwód ma być przeprowadzony z orzekaniem o winie.
 • Kto powinien mieć przydzieloną władzę rodzicielską i w jakim stopniu, jaka jest oczekiwana wysokość alimentów, propozycje formy kontaktów między dziećmi a rodzicem, z którym nie będą mieszkać.
 • Informację o tym, czy podjęto pozasądowe próby mediacji między małżonkami (jeśli tak, to jakie, jeśli nie, wyjaśnić dlaczego).
 • Załączenie dowodów wskazujących przyczyny rozpadu związku małżeńskiego (dowody zdrady, dane świadków, stosowne listy, rachunki itd.)

 

Ile trwa sprawa rozwodowa i jakie są koszty?

 

Opłata stała od złożenia pozwu rozwodowego wynosi 600 zł. Jeśli ma dojść również do podziału majątku poprzez sąd, konieczna jest dodatkowa opłata, która może wynieść 300 lub 1000 zł. Zależy to od faktu, czy podział majątku przebiega zgodnie, czy też jest przedmiotem sporu. Jeśli nasze interesy reprezentuje adwokat, konieczna jest dodatkowa opłata w wysokości 17 zł, plus indywidualnie ustalone honorarium prawnika. Koszty procesu ponosi strona przegrywająca.

Kontakt

Wszystkich zainteresowanych współpracą i oferowanym przeze mnie wsparciem prawnym zachęcam do kontaktu:

E-mail: kancelaria@krzysztoporska.pl

Telefon: +48 508 095 417

SZYBKI KONTAKT